Umowa dla szkoły językowej. 5 przykładowych klauzul niedozwolonych.

Umowa dla szkoły językowej.
5 przykładowych klauzul niedozwolonych

Problem klauzul niedozwolonych jest na tyle poważny, że zgodnie z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, podczas przeprowadzanych kontroli w ponad 60% przypadkach wykryto takie klauzule, co skutkowało m.in. wszczęciem postępowań przez UOKIK.

Aby ustrzec się klauzul niedozwolonych, należy tak formułować postanowienia umowne, żeby były one nie tylko korzystne dla szkoły językowej, ale żeby jednocześnie nie naruszały praw konsumenta jakim jest m.in. uczestnik kursu językowego.

W tym artykule przedstawię 5 najczęściej spotykanych, przykładowych klauzul niedozwolonych.

Pozwoli Ci to na uniknięciu błędów przy sporządzeniu umowy dla szkoły językowej.

Co to są klauzule niedozwolone?

Zacznijmy od tego czym są klauzule niedozwolone w umowie dla szkoły językowej?

Niedozwolone klauzule umowne zostały zawarte w artykule 3851 Kodeksu cywilnego. Są to takie postanowienia, sformułowania czy warunki umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.  Niedozwolone postanowienia umowne dotyczącą umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, ale także wykorzystania gotowych wzorców.

W artykule 3853 Kodeksu cywilnego znajduje się wykaz klauzul, jednak wskazuje on jedynie ogólne cechy, jakie posiadają tego rodzaju postanowienia.

Według tego niedozwolonymi klauzulami będą m. in. postanowienia umowne, które:

  • Wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
  • Uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;
  • Przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi natomiast specjalny, jawny rejestrdostępny na stronie internetowej UOKiK. Tam wpisywane są już konkretne klauzule, które zostały

uznane za niedozwolone w umowach dla szkół językowych.

Najczęściej spotykane klauzule niedozwolone w umowach dla szkoły językowej

  • Wyłączenie obowiązku zwrotu konsumentom wniesionych opłat.

Art. 3853 pkt 12 k.c., za niedozwolone postanowienie należy uznać postanowienie umowy, które wyłącza obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w  całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z  zawarcia umowy lub jej wykonania.

Zdaniem UOKiK zasadnym jest częściowe potrącenie kosztów przez szkołę językową w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika kursu, jednak całościowy zwrot ceny za kurs jest już praktyką naruszającą jego interesy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Szkoła nie zwraca pieniędzy w  przypadku rezygnacji z kursu w  trakcie jego trwania.

  • Klauzule narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Art. 27§1 k.p.c. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

W  przypadku zaistnienia sytuacji kiedy szkoła językowa pozywa uczestnika kursu, sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania kursanta.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W  sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądów cywilnych właściwych dla siedziby szkoły.

  • Klauzula ograniczająca odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Art. 3853 pkt 2 k.c.(…)wyłączeniu lub istotnym ograniczeniu odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W wyniku tej klauzuli uczestnik kursu w  wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez szkołę językową, nie będzie mógł otrzymać należnej rekompensaty.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

O ewentualnych zmianach rozkładu zajęć Szkoła będzie powiadamiać Słuchaczy telefonicznie, pod numerem telefonu wskazanym przez Słuchacza. Jeżeli przekazanie informacji w  ten sposób okaże się nieskuteczne, Szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności.

  • Klauzula obciążająca konsumentów karami i odsetkami.

Art. 385pkt 17 k.c. (…)nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Rezygnacja z  uczestnictwa w  kursie w  trakcie jego trwania powoduje, że uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 500 zł.

Klauzule, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta albo przewidują postanowienia, z  którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje podejmuje Dyrektor.

Wymienione klauzule stanowią tylko część zbioru niedozwolonych postanowień umownych.

Rejestr wszystkich klauzul znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto zapoznać się z nimi przed sporządzeniem umowy dla kursantów, ponieważ stosowanie klauzul niedozwolonych wiąże się z ryzykiem nałożenia kar zarówno finansowych jak i niefinansowych.

pAKIETY DOKUMENTÓW -gotowe rozwiązania.

Dla właścicieli szkół językowych i firm edukacyjnych.

POMOGĘ CI PROWADZIĆ TWÓJ BIZNES EDUKACYJNY LEGALNIE, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM. SKORZYSTAJ Z MOICH PRAWNICZYCH SKRZYDEŁ. 

Nazywam się Kinga Konopelko. Jestem radcą prawnym i na co dzień wspieram właścicieli szkół i firm edukacyjnych, edukatorów i firmy szkoleniowe. Prowadzę konsultacje, tworzę umowy, wdrażam RODO, organizuję szkolenia lub występuję jako prelegentka na konferencjach branżowych.

To, że tak aktywnie działam dla branży edukacyjnej to nie przypadek (Więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Znam dylematy firm edu i problemy, z jakimi na co dzień mierzą się właściciele biznesów edukacyjnych. Zapraszam Cię pod moje prawnicze skrzydła!   

KINGA KONOPELKO