Standardy ochrony małoletnich dla szkół językowych i firm edukacyjnych. Krok po kroku

Standardy ochrony małoletnich dla szkół językowych i firm edukacyjnych. Krok po kroku

Standardy ochrony małoletnich - co to?

Na pewno pamiętasz tragiczną śmierć ośmioletniego Kamilka z Częstochowy, który został zakatowany przez swojego ojczyma. Wtedy, po tym wydarzeniu, przygotowano przepisy, które miały na celu ochronę dzieci w celu unikania takich sytuacji.  Te przepisy wchodzą już 15 lutego 2024r.i wprowadzają nowe obowiązki dla firm, które na co dzień współpracują z dziećmi, tzw. Standardy ochrony małoletnich.

Standardy ochrony małoletnich to nowe procedury, które mają zostać wprowadzone do szkół językowych, firm edukacyjnych lub instytucji do których uczęszczają, przebywają lub będą przebywać małoletni. Będą miały one za zadanie ochronę dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Standardy powinny także uwzględniać aspekty związane z personelem mającym kontakt z dzieckiem a także procedury postępowania oraz monitoringu. Ustawa wprowadzająca obowiązki dla Szkół językowych, firm edukacyjnych, a także innych firm i instytucji działających na rzecz małoletnich wchodzi w życie 15 lutego 2024 r.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem i chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia nowych procedur to zachęcam Cię do przeczytania tego artykułu.

Dowiesz się z niego. m.in. :

  • na podstawie czego opracowywane będą Standardy ochrony małoletnich,

  • kto będzie miał obowiązek ich wprowadzenia,

  • jakie sankcje będą obowiązywały za brak wdrożenia dokumentacji oraz wymogów.

Standardy ochrony małoletnich - podstawa prawna

Podstawą prawną omawianych w tym artykule standardów jest ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. ustawa o ochronie małoletnich).

Zakres nowych regulacji dotyczących opracowania i wprowadzenia Standardu Ochrony Małoletnich zostanie dodany do ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, która po nowelizacji otrzyma nowy tytuł, tj.: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

Kto będzie miał obowiązek wprowadzenia Standardu Ochrony Małoletnich?

Na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich stanowi, że obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich (zwanych dalej „Standardami”) ma każdy:

  1. organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, religijną, artystyczną, medyczną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni,

  2. organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich,

  3. podmiot prowadzący usługi noclegowo – hotelarskie oraz turystyczne.

Kiedy należy przygotować Standardy ochrony małoletnich?

Termin na przygotowanie Standardów (procedury ochrony dzieci) i wdrożenie wymogów to 6 miesięcy licząc od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15 sierpnia 2024 r. , ale z doświadczenia widzimy, że w wielu przypadkach podmioty/instytucje udostępniające lokal (np. placówki publiczne/ szkoły lub inne) wymagają już teraz posiadania niezbędnej dokumentacji. Jest to też uzasadnione celowością ustawy, czyli tym, żeby jak najszybciej wdrożyć ochronę dzieci w miejscach, do których dzieci uczęszczają. Za niespełnienie tego obowiązku wyznaczonym terminie ustawa przewiduje sankcje w postaci kary grzywny oraz inne konsekwencje.

O tym jaka konkretnie ustalona jest kwota grzywny przeczytasz w dalszej części niniejszego artykułu.

Zanim przejdziesz dalej, dołącz do SPECJALNEJ SERII E-MAILI DOTYCZĄCEJ STANDARDÓW I BĄDŹ NA BIEŻĄCO! 👉

.

Co określają Standardy Ochrony Małoletnich?

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności: 

1) zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich; 

2) zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego; 

3) procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury “Niebieskie Karty”; 

4) zasady przeglądu i aktualizacji standardów; 

5) zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności; 

6) zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania; 

7) osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia; 

8) sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

(art. 22c ww. ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym).

Ponadto w ww. standardach wprowadzanych w placówce lub miejscu prowadzonej działalności, należy określić także: 

1) wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone; 

2) zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet; 

3) procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie; 

4) zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia. 

Dodatkowo, placówka powinna co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania  do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

Kara grzywny za brak przygotowania standardów ochrony małoletnich

Za niedopełnienie obowiązku wdrożenia Standardów ochrony na osobie odpowiedzialnej za wdrożenie będzie ciążyła kara grzywny.

Kara, o której mowa została podzielona na dwa etapy, zależne od kolejności w jakiej nastąpiło stwierdzenie niewykonania obowiązku.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym za pierwsze niewykonanie obowiązku na osobie odpowiedzialnej za wdrożenie Standardów ochrony małoletnich będzie ciążyła kara grzywny w wysokości 250 zł lub kara nagany:

Kto, będąc obowiązanym do wprowadzenia standardów ochrony małoletnich nie wykonuje tego obowiązku, – podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.”

W przypadku kiedy ponownie doszło do stwierdzenia niewykonania takiego obowiązku obowiązuje kara grzywny już od 1000 zł. – art 23 b ust. 2.

,,W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, sprawca, – podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.”

Jednocześnie obok kary grzywny za kolejne niedopełnienie wdrożenia standardów Sąd orzeka środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 10.000 zł.

,,W razie ukarania za wykroczenie, o którym mowa w art. 23 ust. 2, art. 23a i art. 23b ust. 2, sąd orzeka środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może przekroczyć 10 000 zł.”

Wzór dokumentu czy indywidualne przygotowanie

Od czego zacząć pracę z przygotowaniem dokumentów? Dostępnych jest kilka opcji:

1) samodzielne przygotowanie dokumentacji; jeśli zdecydujesz się na to rozwiązanie, pamiętaj, żeby zapoznać się z ustawami, o których pisałam wyżej w tym wpisie,

2) indywidualne przygotowanie dokumentów – jest to rozwiązanie dobre dla osób, które potrzebują pracy 1:1 oraz przygotowania w całości dokumentacji. W naszym przypadku, taka współpraca zawsze rozpoczyna się od tzw. Konsultacji FOCUS, czyli pogłębionego spotkania, podczas którego poznajemy Twoją działalność i przygotowujemy skrojoną dokumentację do natychmiastowego zastosowania.

3) wzór dokumentów do samodzielnego dostosowania – jest to rozwiązanie, z którego korzysta wiele firm, takie też rozwiązanie znajdziesz u mnie. Wzorcowa dokumentacja będzie dostępna przed 15 lutego 2024r., żeby wraz z chwilą wejścia w życie ustawy móc mieć już gotową. Wraz z dokumentacją otrzymasz proste instrukcje, które krok po kroku pozwolą Ci działać zgodnie z wymogami i bezpiecznie  >>  SPRAWDŹ PAKIETY DOKUMENTÓW <<

1
2

ZAPISZ SIĘ NA SERIĘ MAILI O STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH

.

Standardy

ochrony dzieci

Skorzystaj z naszego kompleksowego rozwiązania skierowanego do osób i firm z branży edukacyjnej (niebędących placówką publiczną).