Jak założyć przedszkole w 2022 roku, przedszkole niepubliczne?

JAK ZAŁOŻYĆ PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE?

Chcesz założyć przedszkole w 2023 roku? 

Szukasz informacji, chcesz rozwiać swoje wszystkie wątpliwości?

Dobrze trafiłeś, w tym miejscu znajdziesz odpowiedź na pytanie:

JAK ZAŁOŻYĆ PRZEDSZKOLE W 2022 ROKU?

Czy przedszkola niepubliczne to przedszkola prywatne?

Tak, w zasadzie są to w ujęciu potocznym wyrażenia synonimiczne. Ustawa – Prawo oświatowe posługuje się jednak terminem „przedszkola niepubliczne”. Wobec faktu, że regulacja dotycząca niepublicznej oświaty nie wymaga określonego sformułowania oficjalnej nazwy jednostki oświatowej (w przeciwieństwie do jednostek publicznych), poprawne pod względem prawnym, a i często spotykane jest użycie w nazwie przedszkola niepublicznego określenia „prywatne przedszkole”.

Czym się różni przedszkole publiczne od niepublicznego ?

Jest szereg uregulowań, które składają się na rozróżnienie statusu przedszkola publicznego i przedszkola niepublicznego. Podstawowe cechy przedszkola publicznego i niepublicznego określają odpowiednio art. 13 ust. 1 i art. 13 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe, z porównania których wynika podstawowa różnica: organ prowadzący przedszkole publiczne jest zobowiązany zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie oraz przeprowadzać rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Takich wymogów ustawodawca nie nakłada na przedszkola niepubliczne. Można wyróżnić również inne różnice, m.in. ze względu na podmiot, który przedszkole prowadzi (np. gmina nie może prowadzić przedszkola niepublicznego) oraz ze względu na sposób i wysokość finansowania (bezpośrednio z budżetu gminy, w formie dotacji oświatowej, z środków własnych).   

Czy niepubliczne przedszkole ma osobowość prawną ?

Nie, przedszkole niepubliczne jako takie nie dysponuje osobowością prawną. Stroną stosunków prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola niepublicznego jest jego organ prowadzący. Przedszkole jako takie nie jest osobnym bytem prawnym – można je porównać do przedsiębiorstwa, choć przedsiębiorstwem w istocie nie jest, gdyż prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą (por. art. 170 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe).

Czy spółka cywilna może prowadzić przedszkole niepubliczne ?

Nie, gdyż nie jest podmiotem, który może być organem prowadzącym przedszkole w rozumieniu prawa oświatowego. Art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe wskazuje, że założyć niepubliczną szkołę (przez co rozumiemy także przedszkole, zgodnie z definicją art. 4 pkt 1 ustawy) mogą osoby prawne i osoby fizyczne. Spółka cywilna, w świetle przepisów kodeksu cywilnego nie ma osobowości prawnej – nie jest zatem osobą prawną. Z oczywistych względów, nie jest również osobą fizyczną (jest formą umowy między osobami fizycznymi). Wobec tego, spółka cywilna jako taka nie może być organem prowadzącym. 

jak założyć przedszkole w 2022 roku ?
Co jest potrzebne aby założyć przedszkole prywatne ?

Prowadzenie przedszkola niepublicznego w Polsce jest działalnością regulowaną, wymagającą uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez organ wykonawczy gminy. Aby móc prowadzić przedszkole, należy dokonać poprawnego, kompletnego zgłoszenia do ewidencji i uzyskać zaświadczenie o wpisie do tej ewidencji. Elementy zgłoszenia zawiera art. 168 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, gdzie wymienia się m.in. konieczność wykazania, że posiadany przez nas lokal spełnia warunki sanitarne i p-poż. (należy uzyskać pozytywne opinie sanepidu i straży pożarnej). Nadto potrzebny jest statut przedszkola oraz kadra pedagogiczna posiadająca wymagane prawem kwalifikacje. W otrzymanym zaświadczeniu, o którym mowa wyżej, będzie wskazana data rozpoczęcia działalności. Prócz wyżej wskazanych formalności, nie mniej ważne są kwestie pozyskania finansowania (dotacja oświatowa, wpisowe, czesne, projekt UE) czy zawarcie umów koniecznych do prowadzenia działalności (z pracownikami, zleceniobiorcami, usługodawcami, w tym oczywiście z rodzicami dzieci, które chcemy przyjąć do przedszkola).   

Kto może założyć przedszkole prywatne ?

Przepisy mówią o tym, że zakładać niepubliczne szkoły i placówki (w tym przedszkola) mogą osoby prawne i osoby fizyczne. Zatem krąg podmiotów mogących zakładać przedszkola niepubliczne nie jest szczególnie zawężony. Niemniej warto pamiętać o tym, że zakładać i prowadzić przedszkoli niepublicznych nie mogą jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (spółka cywilna, spółki osobowe), a także jednostki samorządu terytorialnego (zabrania tego wprost art. 8 ust. 3 Prawa oświatowego). Z grona osób, które mogą założyć przedszkole prywatne należy też wykluczyć osoby, wobec których nałożono sądowy nakaz prowadzenia działalności oświatowej.   

Czy każdy może otworzyć przedszkole ?

To zależy od tego, czy mówimy o przedszkolu publicznym czy niepublicznym. Generalnie, przepisy prawa nie nakładają na osobę, która zakłada przedszkole (tzw. organu prowadzącego) konieczności posiadania szczegółowych kwalifikacji. Takie wymagania będzie jednak trzeba wypełnić, gdy organ prowadzący będzie chciał jednocześnie sprawować funkcję dyrektora przedszkola. Aby otworzyć przedszkole należy jednak spełniać również inne wymogi: posiadać spełniający normy lokal (w razie konieczności – środki na jego dostosowanie) a także zapewnić konieczne wyposażenie oraz zatrudnić kadrę z wymaganymi kwalifikacjami nauczycielskimi oraz pracowników obsługi.       

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Jak otworzyć przedszkole prywatne ?

Pierwszym krokiem do otwarcia przedszkola prywatnego, jaki warto zrobić, jest stworzenie biznesplanu – czy lokalny rynek potrzebuje tego rodzaju działalności, czy posiadam środki finansowe na budowę lub wynajęcie albo dostosowanie już posiadanego lokalu do potrzeb prowadzenia przedszkola, czy będę w stanie zapewnić przyszłym przedszkolakom opiekę fachowej kadry? Bez odpowiedzi na te pytania nie będzie możliwe przejście do kolejnych kroków. W dalszej kolejności potrzebujemy zgromadzenia wymaganych dokumentów do dokonania zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe. Aby dokonać zgłoszenia potrzebujemy m.in. zredagować statut przedszkola, wykazać, że dysponujemy lokalem, który spełnia standardy sanitarne i przeciwpożarowe, co potwierdzi pozytywna opinia odpowiednio – powiatowego inspektora sanitarnego i powiatowego (miejskiego) komendanta Straży Pożarnej, a także podać dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora. Prawidłowe zgłoszenie skutkuje wydaniem w ciągu 30 dni zaświadczenia o wpisie. Wskazana w nim data rozpoczęcia działalności jest datą, o którego możemy prowadzić działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą. Wcześniej oczywiście musimy przeprowadzić rekrutację.

Jakie warunki musi spełniać przedszkole niepubliczne ?

Podstawowe warunki określa art. 13 ust. 5 ustawy – Prawo oświatowe. Przedszkole niepubliczne jest zatem zobowiązane realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, a także zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych.

Jakie warunki lokalowe musi spełniać przedszkole ?

Art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy – Prawo oświatowe określa, że miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych przedszkola niepublicznego powinno spełniać warunki sanitarne i przeciwpożarowe – potwierdzone odpowiednimi przepisami. Nie ma jednego aktu prawnego, który określa kompleksowo warunki lokalowe niezbędne do prowadzenia przedszkola – stosuje się zatem w tym zakresie regulacje ogólne – przede wszystkim tzw. rozporządzenie ogólnobudowlane (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), gdzie szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące budynków użyteczności publicznej oraz budynków przeznaczonych na pobyt dzieci i młodzieży powyżej 4 godzin dziennie. Rozporządzenie to reguluje także, że budynek przedszkola powinien spełniać podwyższone rygory przeciwpożarowe, nadano mu bowiem II klasę zagrożenia ludzi (ZL II).

Kto może pracować w przedszkolu ?

W każdym przedszkolu, tak publicznym jak niepublicznym, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe, pracować muszą osoby legitymujące się właściwymi kwalifikacjami – mowa w tym przypadku o kadrze pedagogicznej, która powinna spełniać wymagania narzucone rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. W przedszkolu pracować może oczywiście również kadra niepedagogiczna, jak pomoce nauczyciela, a także kadra pomocnicza (personel sprzątający, woźny, konserwator), od których prawo nie wymaga tak daleko idących kwalifikacji.   

Kto może być nauczycielem w przedszkolu niepublicznym ?

Nauczyciel w przedszkolu niepublicznym musi legitymować się analogicznym wykształceniem co kadra nauczycielska w przedszkolach publicznych. Ustawa – Prawo oświatowe nie dopuszcza w tym zakresie żadnych różnic, choć statuuje możliwość wyjątkowego zatrudnienia nauczyciela, który nie posiada pełnych kwalifikacji (odstępstwa w tej dziedzinie zawiera również Karta Nauczyciela). Wymogi co do poziomu wykształcenia osoby zajmującej stanowisko nauczyciela w przedszkolu określa rozporządzenie MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które daje kilka możliwości co do uznania, że wymagania te zostały spełnione. Niezbędnym minimum jest jednak ukończenie studiów, na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem (wychowanie przedszkolne) oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego.

Komu podlega prywatne przedszkole ?

Przedszkole prywatne (niepubliczne) funkcjonuje na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Ewidencję tę prowadzi organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) i to on może kontrolować czy działalność przedszkola jest zgodna z przepisami prawa. Kompetencje ustawowe do podejmowania kontroli w zakresie nadzoru pedagogicznego posiada także właściwy miejscowo kurator oświaty.

 

Jakie dokumenty obowiązują w przedszkolu niepublicznym ?

Najważniejszym dokumentem przedszkola niepublicznego jest jego statut. To on zawiera podstawowe zasady dotyczące organizacji przedszkola oraz praw i obowiązków społeczności przedszkola, począwszy od dyrekcji przez kadrę i rodziców do uczniów. Dokumentami bez których trudno się obejść w przedszkolu są umowy z rodzicami o świadczenie usług edukacyjnych oraz umowy z nauczycielami i kadrą pomocniczą. W pozostałym zakresie dokumentacja jest zbliżona do tej, którą posiada każdy inny zakład pracy jak np. akta osobowe pracowników, regulamin pracy i wynagradzania itp. Nie zależy zapominać o dokumentacji RODO odnoszącej się zarówno do pracowników, jak i rodziców i uczniów oraz kontrahentów. Warto również wspomnieć o konieczności prowadzenia dokumentacji związanej z pobieraną dotacją oświatową, która zazwyczaj stanowi podstawowe źródło finansowania przedszkola niepublicznego.

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Warunki otwarcia przedszkola niepublicznego ?

Odpowiedź na to pytanie jest rozbudowana. Patrz pytania, wyżej.

Ile pieniędzy potrzeba na otwarcie przedszkola ?

Odpowiedź zależy od formatu przedszkola: planowanej liczby dzieci, które zamierzamy przyjąć, posiadanych zasobów lokalowych czy wreszcie specjalizacji, którą chcemy przyjąć. Zwykle największy udział w ogóle kosztów związanych z otwarciem przedszkola mają koszty związane z    dostosowaniem lokalu do wymaganych warunków sanitarnych i przeciwpożarowych. Jeśli zatem zastanawiamy się nad założeniem przedszkola, dobrze w pierwszej kolejności zorientować się w kosztach najmu lokalu spełniającego wymagania ewentualnie oszacować koszty niezbędnych remontów i inwestycji. Da nam to jasny obraz co do rentowności przedsięwzięcia i ewentualnie, zważywszy na wysokość przyznawanej dotacji oświatowej (która jest publicznie znana – ogłaszana w BIP) oraz plany co do ilości dzieci, które mają znaleźć opiekę w naszym przedszkolu, pozwoli nam oszacować, kiedy poczyniona inwestycja przyniesie zwrot.    

 

Ile można zarobić na prowadzeniu przedszkola ?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością zależy to przede wszystkim od lokalizacji przedszkola – z reguły większe przychody z tytułu czesnego można osiągnąć w aglomeracjach wielkich miast (najwyższe zarobki, mimo znaczących kosztów prowadzenia działalności, od lat odnotowuje się w Warszawie). Lokalizacja jest również istotna z uwagi na wysokość przyznawanej dotacji oświatowej, która jest przyznawana w różnej wysokości w poszczególnych gminach (jej wysokość zależy od kwoty wydatków bieżących przypadających na 1 ucznia w przedszkolu publicznym) i waha się przeciętnie w granicach od 500 do nawet 1000 zł na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym. Dodatkowy zarobek może przynieść również poszerzanie oferty zajęć dodatkowych oraz usług pobocznych adresowanych do dzieci (np. organizacje festynów, warsztatów).

Ile zarabia właściciel prywatnego przedszkola ?

Wysokość przychodów właściciela prywatnego przedszkola zależy od wysokości zarobków osiąganych przez przedszkole w ramach dochodów własnych (czesnego, opłat za zajęcia dodatkowe i inne usługi). Jeśli właściciel przedszkola niepublicznego sprawuje jednocześnie funkcję dyrektora, to ma prawo również pobierać wynagrodzenie z dotacji oświatowej – do wysokości limitu rocznego określonego w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czy opłaca się założyć przedszkole prywatne ?

Na to pytanie można odpowiedzieć, stawiając sobie pytanie, o to czy w danej lokalizacji istnieje niezaspokojona potrzeba zapewnienia wychowania przedszkolnego (intensywna rozbudowa, brak podobnych placówek w pobliżu, duża liczba uczniów, która nie dostała się do przedszkoli publicznych). W dalszej kolejności warto sprawdzić, jaka w danej gminie jest wysokość udzielanej przedszkolom niepublicznym dotacji oświatowej (znacznie wpływa to na rentowność prowadzenia przedszkola). Należałoby również zainteresować się, czy jest się w stanie zapewnić lokal, który spełnia wymagane prawem normy. Wiąże się to najczęściej z dużymi kosztami wstępnymi i jeśli konieczne byłoby angażowanie znacznych środków już na początku, może to przeważyć o opłacalności przedsięwzięcia.     

Na jakie dzieci dotacja przedszkolna ?

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych przewiduje generalnie dwa typy dotacji dla przedszkoli niepublicznych: przyznawaną na dzieci niepełnosprawne (dotacja na kształcenie specjalne) – w wyższej wysokości – oraz na pozostałe dzieci. Generalnie zaś dotacja przysługuje na każdego zapisanego ucznia przedszkola.

Czy przedszkole prywatne otrzymuje dotację ?

Tak, przedszkole prywatne może otrzymywać dotację, jeśli jego organ prowadzący (właściciel) spełni wymogi przewidziane w art. 33 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych tj. złoży do 30 września wniosek o przyznanie dotacji na rok następny i wskaże przewidywaną liczbę dzieci oraz uzupełni dane w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września w terminie przewidzianym w ustawie o systemie informacji oświatowej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonego wniosku gmina nie ma prawa odmówić udzielenia dotacji przedszkolu prywatnemu.

Jak otrzymać dofinansowanie na otwarcie przedszkola ?

Istnieje wiele różnych form dofinansowania otwarcia przedszkola. Do najpopularniejszych z nich należy ubieganie się o przyznanie dofinansowania z środków UE w ramach programów dotyczących utworzenia miejsc przedszkolnych. W ramach takiego programu często możliwe jest nie tylko sfinansowanie inwestycji dotyczących otwarcia przedszkola, ale i otrzymywanie bieżących środków na utrzymanie miejsc przedszkolnych. Warto wspomnieć w tym kontekście również o możliwości stanięcia do konkursu ogłaszanego w gminie na prowadzenia przedszkola – w tej opcji co prawda nie otrzymujemy środków „na start”, ale zwycięstwo w konkursie daje nam prawo do uzyskiwania wyższej dotacji niż standardowo przysługującej przedszkolom niepublicznym (przedszkole „konkursowe” otrzymuje dotację na ucznia w wysokość równej wydatkom ponoszonym w przeliczeniu na 1 ucznia w przedszkolu publicznym – „zwykłe” przedszkole niepubliczne otrzymuje dotację w wysokości tylko 75% tychże wydatków przypadających na ucznia przedszkola publicznego). 

Ile wynosi dotacja na dziecko w przedszkolu niepublicznym 2023 ?

Wysokość dotacji oświatowej jest zróżnicowana i zależy od tego, w jakiej gminie znajduje się przedszkole niepubliczne (wysokość dotacji zależy od wysokości wydatków, jakie gmina ponosi na przedszkola publiczne, które prowadzi – w przeliczeniu na ucznia). Wysokość dotacji zależy m.in. również od tego, na jakiego ucznia jest przyznawana – uczeń niepełnosprawny otrzymuje dotację w zwiększonej wysokości w porównaniu z uczniem bez niepełnosprawności, uczeń objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju otrzymuje dodatkową dotację) Materię tę reguluje ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Jak założyć przedszkole terapeutyczne ?

Prawo nie przewiduje przedszkola terapeutycznego jako osobnego rodzaju przedszkola. Można powiedzieć, że nazywając przedszkole „terapeutycznym” tworzymy pewną specjalizację, nastawiając się przede wszystkim na określone grupy klientów. Pod względem formalnym założenie przedszkola terapeutycznego nie będzie się różnić od założenia typowego przedszkola niepublicznego – konieczne zatem będzie uzyskanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. W zależności od oferty, przedszkole powinno wyposażyć się w dodatkowe sale do prowadzenia terapii (w siedzibie przedszkola lub w innych lokalizacjach) oraz zadbać o dodatkowy personel.   

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Jak otworzyć przedszkole specjalne ?

Ustawa – Prawo oświatowe wyróżnia przedszkole specjalne jako odrębny rodzaj przedszkola (art. 2 pkt 1 ustawy). Pod względem formalnym założenie przedszkola specjalnego będzie wymagało przejścia standardowej procedury uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zgodnie z art. 168 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że na tym etapie należy uwzględnić specyfikę przedszkola specjalnego, formułując statut oraz kompletując kadrę pedagogiczną, która w świetle rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, musi się legitymować innego rodzaju wykształceniem niż kadra przedszkola ogólnodostępnego. Przedszkole specjalne różni się od zwykłego przedszkola niepublicznego również sposobem finansowania, bowiem, w przeciwieństwie do przedszkola ogólnodostępnego, otrzymuje znacznie wyższą dotację oświatową na każdego ucznia – tzw. dotację na kształcenie specjalne.

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Jak założyć przedszkole integracyjne ?

Przedszkole integracyjne jest rodzajem przedszkola wyodrębnionym w ustawie – Prawo oświatowe (art. 2 pkt 1), ale sposób jego założenia jest analogiczny do standardowego przedszkola – konieczne jest zarejestrowanie przedszkola w ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Już na etapie zgłoszenia do ewidencji należy dostosować treść statutu do realiów przedszkola integracyjnego. Otwarcie na przyjęcie do przedszkola dzieci niepełnosprawnych wymaga także zapewnienia zatrudnienia kadry, która realizowałaby zalecenia wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.   

Jak założyć przedszkole w 2023 ?
Jak założyć przedszkole Montessori ?

Przedszkole Montessori nie jest odrębnym rodzajem przedszkola w sensie prawnym. Firmując swoje przedszkole jako stosujące pedagogikę M. Montessori, powinniśmy wprowadzić tak do statutu przedszkola jak i innych dokumentów wewnętrznych, w tym programu nauczania, elementy z tą pedagogiką związane, co jest oczywiste, ale również konieczne z uwagi na przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (zakaz oznaczania przedsiębiorstwa w sposób wprowadzający klienta w błąd). W pozostałym zakresie formalna procedura założenia przedszkola Montessori jest tożsama z tą, jaka jest właściwa dla założenia każdego przedszkola niepublicznego – należy w tym celu dokonać zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych i uzyskać wpis do tej ewidencji. Szczegóły co do elementów zgłoszenia reguluje art. 168 ust. 4 Prawa oświatowego.

Czy można przekształcić przedszkole niepubliczne w publiczne ?

Ustawa – Prawo oświatowe nie przewiduje możliwości prostego przekształcenia przedszkola niepublicznego w przedszkole publiczne, tak jak to przewiduje np. w przypadku przekształcenia punktu przedszkolnego czy oddziału przedszkolnego w przedszkole. Pod względem formalnym konieczna byłaby likwidacja przedszkola niepublicznego i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przedszkola publicznego. Niemniej jednak, możliwe jest uzyskanie przywilejów przedszkola publicznego przez przedszkole niepubliczne (zrównanie przedszkola pod względem finansowania dotacją oświatową), jeśli spełni się warunki właściwe przedszkolom publicznym i zostanie się wyłonionym w konkursie ofert (zob. art. 17 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

NASZE PRODUKTY