Jak przygotować umowę dla szkoły językowej?

Jak przygotować umowę dla szkoły językowej?

Jeśli chcesz stworzyć dobrą umowę dla szkoły językowej, a masz wątpliwości i nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. Wyjaśnię w nim jak krok po kroku stworzyć taką umowę, wskażę niezbędne elementy i zwrócę uwagę na to, na co trzeba uważać przy jej sporządzaniu.

Czy rzeczywiście umowa o kurs jest potrzebna?

Umowa stanowi bardzo mocny dowód wszystkich ustaleń, jakie zawarłeś z kursantem. Przygotowanie umowy pozwala zweryfikować wszystkie dotychczasowe ustalenia, rozwiać ewentualne wątpliwości, doprecyzować zakres obowiązków. Dzięki temu masz pewność co do warunków współpracy.Do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaką jest umowa dla szkoły językowej, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, z tego względu, że umowy te należą do umów tzw. nienazwanych, czyli takich, które nie są wyodrębnione w Kodeksie Cywilnym i nie posiadają specjalnych regulacji. Istotą umowy zlecenia jest obowiązek w tym przypadku przeprowadzenia przez szkołę zajęć edukacyjnych z należytą starannością oraz zgodnie z programem nauki a obowiązkiem kursanta jest zapłata stosownego wynagrodzenia. Należy tutaj wspomnieć o podstawowej zasadzie, jaka istnieje w prawie cywilnym, czyli zasadzie zgody obu stron na treść zawieranej umowy. Zgoda obejmuje nie tylko czynność zawierania umowy, ale także wszelkie dokonywane w niej późniejsze zmiany. Szkoła językowa może dokonać zapisu w umowie, lub regulaminie dotyczącym możliwości zmian w umowie podczas jest trwania. Przed podpisaniem umowy, każda ze stron powinna bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z umową jak i dołączonymi do niej załącznikami, ponieważ to od warunków tam zawartych zależą prawa i obowiązki stron umowy.

O czym pamiętać sporządzając umowę dla szkoły językowej?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Osoby zawierające umowę swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują, jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie.

Przygotowanie umowy dla szkoly jezykowej, o tym pamiętaj:

1. Data i miejsce zawarcia umowy Jest to element bardzo istotny i zarazem podstawowy umieszczany na samym początku umowy. (np. zawarta w dniu 19. 06 . 2020 r.). W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, nie ma obowiązku wskazywania miejsca zawierania umowy.

2. Oznaczenie stron
Przykład:
Umowa zawarta pomiędzy: Szkołą językową XYZ sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Kielce, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0980989809, REGON 123456789, NIP 123456789, kapitał zakładowy 50.000 zł – opłacony w całości, reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Szkołą Językową, A Janem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Kasztanowej 3/4 w Kielcach, 33-314, zwanym dalej Kursantem.
3. Dane kontaktowe stron (numer telefonu/ e-mail).

4. Klauzula dotyczącą przedmiotu umowy
W tym punkcie zawierane są istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, czyli tego, na czym polega świadczenie usług przez Szkołę, w jakim okresie odbywają się kursy, jak wygląda harmonogram zajęć czy liczebność poszczególnych grup. Należy pamiętać, żeby postanowienia nie zawierały tzw. klauzul niedozwolonych, o czym powiem więcej w kolejnym wpisie.

5. Klauzula dotycząca zasad płatności
Tu wskazuje się wysokość wynagrodzenia za kurs, termin, do którego kursant jest zobowiązany dokonać płatności, numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

6. Organizacja kursu
Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące przebiegu zajęć, sytuacji nieobecności uczestnika kursu na zajęciach czy przydziału kursanta do grupy.

7. Inne obowiązki kursanta
W tym punkcie warto wyszczególnić zasady, które obowiązują Kursanta;

8. Rozwiązanie umowy
Tutaj należy uwzględnić powody rozwiązania umowy zarówno ze strony uczestnika kursu jak i szkoły językowej.

9. Odstąpienie od umowy
W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, należy pamiętać o tym, by Kursant otrzymał informację o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Brak tych informacji będzie skutkował tym, że Uczeń będzie miał prawo zrezygnować z kursu przed następne 12 miesięcy, żądając zwrotu 100% ceny. Wiele Szkół decyduje się na ograniczenie tego prawa do odstąpienia poprzez sformułowanie odpowiednich zgód i oświadczeń.

10. Postanowienia końcowe
W tym punkcie można wskazać informacje o załączniku do umowy, którym jest m.in. Regulamin Szkoły Językowej oraz Klauzula RODO, która stanowi integralną część umowy. Ważne, żeby Klauzula RODO okazywana była Kursantom.

11. Zgody kursanta
Na przykład na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

12. Podpisy obu stron umowy
Katalog postanowień w umowie o kurs językowy może być znacznie szerszy. Tu wskazałam jedynie niektóre elementy, które mogą się znaleźć w umowie.

pAKIETY DOKUMENTÓW -gotowe rozwiązania.

Dla właścicieli szkół językowych i firm edukacyjnych.

POMOGĘ CI PROWADZIĆ TWÓJ BIZNES EDUKACYJNY LEGALNIE, BEZPIECZNIE I ZGODNIE Z PRAWEM. SKORZYSTAJ Z MOICH PRAWNICZYCH SKRZYDEŁ. 

Nazywam się Kinga Konopelko. Jestem radcą prawnym i na co dzień wspieram właścicieli szkół i firm edukacyjnych, edukatorów i firmy szkoleniowe. Prowadzę konsultacje, tworzę umowy, wdrażam RODO, organizuję szkolenia lub występuję jako prelegentka na konferencjach branżowych.

To, że tak aktywnie działam dla branży edukacyjnej to nie przypadek (Więcej o tym przeczytasz TUTAJ). Znam dylematy firm edu i problemy, z jakimi na co dzień mierzą się właściciele biznesów edukacyjnych. Zapraszam Cię pod moje prawnicze skrzydła!   

KINGA KONOPELKO